================================================================================
Organizing Committee :

Chunlin Bai(Chair, Sichuan University)
Pawel Danielewicz (Michigan State University)
Bao-An Li (Texas A&M University-Commerce)
Bingwei Long (Sichuan University)
Yugang Ma (IAP-CAS)
Witek Nazarewicz (Michigan State University)
Zhongzhou Ren (Nanjing University)
Furong Xu (Peking University)
Yanlin Ye (Peking University)
Fengshou Zhang (Beijing Normal University)
Huanqiao Zhang (CIAE)
Yuhu Zhang (IMP-CAS)
Shan-Gui Zhou (ITP-CAS)

Sponsors:

Sichuan University (SCU),
Peking University (PKU),
China Center of Advanced Science and Technology (CCAST),
National Natural Science Foundation of China (NSFC)