Participants

Affiliation

Anatoli Afanasjev

Mississippi State U

Gurgen Adamian

JINR (Dubna)

Dai Bo

Peking University

Gianluca Colo'

University of Milano and INFN

Ji Cheng

Central Chinal Normal University

Xiguang Cao

Shanghai Institute of Applied Physics, CAS

Guoxiang Dong

Huzhou University

Jianmin Dong

Shanghai Institute of Applied Physics, CAS

Jacek Dobaczewski

University of York

Charlotte Elster

elster@ohio.edu

Dong-Liang Fang

Jilin University

Guanjian Fu

Tongji University

Kevin Fossez

MSU

Angelina Gargano

INFN

Luigi Goraggio

INFN - Naples

Stefano Gandolfi

LANL

Baishan Hu

Peking University

Gaute Hagen

Oak Ridge National Laboratory

Jason Holt

TRIUMF

Rui Han

Institute of Theoretical Physics Chinese Academy of Sciences

Pei Junchen

Peking University

Calvin Johnson

San Diego State University

Huiming Jia

China Institute of Atomic Energy

Weizhou Jiang

Southeast University

Ang Li

Xiamen University

Chengjian Lin

China Institute of Atomic Energy

Haozhao Liang

RIKEN

Jiajian Liu

The University of Hong Kong

Jianguo Li

Peking University

Xiaohua Li


Yury Litvinov

GSI

Zhihuan Li

Peking University

Min Liu

Guangxi Normal University

Zhong Liu

Shanghai Institute of Applied Physics, CAS

Augusto O Macchiavelli

Lawrence Berkeley National Laboratory

Chunwang Ma

Henan Normal University

Nanru Ma

China Institute of Atomic Energy

Nicolas Michel

MSU/NSCL

Yuanzhuo Ma

Peking University

Yifei Niu

Eli-NP

Chong Qi

KTH

Baohua Sun

Beihang university

Caiwan Shen

Huzhou University

Jun Su

Sun Yat-sen University

Hiroyuki Sagawa

RIKEN/University of Aizu

Xinhua Shi

Guangxi Normal University

Yue Shi

Harbin Institute of Technology

Enrico Vigezzi

University of Milano

Feng Wu

China Institute of Atomic Energy

Michal Warda

Maria Curie-Sklodowska University

Ramon Wyss

KTH

Shuo Wang

Shandong University

Simin Wang

MSU

Shitao Wang

IMPC CAS

Xiaobao Wang

Huzhou University

Furong Xu

Peking University

Zhigang Xiao

Tsinghua University

Xiaofei Yang

Peking University

Yanlin Ye

Peking University

Chunlei Zhang

Beijing Normal University

Fongshou Zhang

Beijing Normal University

Guoqiang Zhang

Shanghai Institute of Applied Physics, CAS

Huanqiao Zhang

China Institute of Atomic Energy

Long Zhu

Sun Yat-sen University

Pengwei Zhao

Peking University

Yuhu Zhang

IMPC CAS